Nawigacja

Projekty badawcze

Podstawową formą realizacji zadań IPN związanych z badaniami nad historią najnowszą są Centralne Projekty Badawcze (CPB) realizowane przez zespoły naukowców z Centrali w Warszawie i regionalnych ośrodków, objętych działaniem poszczególnych oddziałów IPN. Większość z nich jest realizowana (w zmienionych formach) od początku istnienia Instytutu, przy czym są to zarówno prace o charakterze zbiorowym (realizowane przez zespoły badaczy), np. w postaci syntez i zbiorów studiów, jak i indywidualne monografie, wpisujące się w tematykę konkretnych CPB. W pracach nad poszczególnymi projektami, poza badaczami z pionu naukowego, uczestniczą też pracownicy pozostałych pionów IPN, a także badacze zatrudnieni w innych ośrodkach naukowych (uczelnie wyższe, instytuty PAN itp.).

Za merytoryczną realizację projektu odpowiada jego koordynator. Nadzór nad koordynatorami Centralnych Projektów Badawczych sprawuje Dyrektor Biura Badań Historycznych.

Projekty badawcze realizowane przez Wieloosobowe stanowisko ds. badań historycznych Delegatury IPN w Radomiu

  • II Wojna Światowa i okupacje ziem polskich 1939–1944/45
  • Dzieje Żydów w Polsce i stosunki polsko-żydowskie w latach 1917–1990

 

do góry