Nawigacja

Zasób

Informacja o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu

W październiku 2001 roku w Radomiu utworzono delegaturę Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Gromadzenie zasobu archiwalnego rozpoczęto w grudniu 2001 roku. W pierwszej kolejności przejmowane były dokumenty z sądów i prokuratur byłego województwa radomskiego oraz Aresztu Śledczego w Radomiu. Od 2006 roku rozpoczął się proces przejmowania materiałów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, podległych jej komend powiatowych oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu. W czerwcu 2007 roku zakończyły się prace remontowe pomieszczeń magazynowych, co umożliwiło przejęcie we wrześniu 2007 roku z centrali IPN w Warszawie materiałów b. Służby Bezpieczeństwa dotyczących woj. radomskiego z lat 1975-1990. Proces gromadzenia dokumentacji archiwalnej nie został jeszcze zakończony. Dzięki wspomnianym pracom zasób Delegatury wynosi obecnie 824,33 mb.

Zasób archiwalny Delegatury IPN w Radomiu w metrach bieżących wg instytucji przekazujących akta (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.)

Instytucje przekazujące materiały archiwalne

Wielkość w mb

ABW (UOP)

196,78

MSWiA 7,61

Policja

62,34

Policja (materiały paszportowe)

325,25

Więziennictwo

4,5

Archiwa wojskowe

0,42

Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu

159,79

Sądy i prokuratury

58,57

Dary i kolekcje prywatne

9,07

RAZEM

824,33

Zasób aktowy

1. Materiały b. Służby Bezpieczeństwa:

 • akta osobowe funkcjonariuszy MO i SB,
 • akta osobowych źródeł informacji,
 • akta sprawdzeń operacyjnych,
 • akta rozpracowań operacyjnych,
 • akta postępowań przygotowawczych,
 • akta kontrolno-śledcze,
 • teczki spraw obiektowych,
 • akta administracyjne,
 • akta mobilizacyjno-obronne.

Znaczną cześć zasobu stanowią akta paszportowe o sygnaturze EARA, które zostały przejęte przez IPN z KWP z/s w Radomiu.

Istotną część dokumentacji b. SB stanowi dokumentacja kartoteczna – 36,4 mb.
 Tworzą ją przede wszystkim:

 • kartoteka ogólnoinformacyjna b. KWMO/WUSW Radom (szczątkowa) – 17,14 mb;
 • kartoteki operacyjno-pomocnicze b. SB - 9 mb; 
 • kartoteki pomocnicze b. SB – 6,96 mb.

2. Materiały przekazane przez Komendę Wojewódzką Policji z/s w Radomiu oraz Komendy Powiatowe Policji z terenu b. woj. radomskiego.
Akta zostały wytworzone przez PUBP w Radomiu, KPMO w Radomiu, KWMO w Radomiu, WUSW w Radomiu, KMMO w Radomiu, KPMO w Lipsku, KPMO w Kozienicach, KPMO w Grójcu, KPMO w Przysusze:

 • akta osobowe funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych,
 • karty uposażeń funkcjonariuszy,
 • akta administracyjne (akty normatywne, rozkazy personalne, zestawienia statystyczne),
 • pozwolenia na broń,
 • wycofane zbiory biblioteczne.

3. Materiały MSWiA – są to akta wytworzone przez jednostki ORMO z b. woj. radomskiego:

 • akta osobowe wraz z kartami osobowymi ORMO z b. woj. radomskiego,
 • karty inwentarzowe.

4. Akta przekazane przez Areszt Śledczy w Radomiu:

 • akta osób represjonowanych politycznie osadzonych w Areszcie Śledczym w Radomiu (1976-1986),
 • akta osób represjonowanych politycznie zwolnionych z Aresztu Śledczego w Radomiu (1976).

5. Akta przekazane przez Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu:

 • książeczki paszportowe,
 • wykaz kwestionariuszy paszportowych,
 • rejestry paszportów zbiorowych, wznowionych oraz wydanych z depozytu,
 • wykazy rejestrów akt paszportowych założonych przez WUSW Radom (1970-1991),
 • rejestry akt paszportowych założone w RUSW w Kozienicach (1971-1981),
 • rejestry akt paszportowych założone w RUSW w Grójcu (1988-1992),
 • rejestry akt paszportowych założone w RUSW w Przysusze (1982-1991),
 • rejestry akt paszportowych założone w RUSW w Białobrzegach (1985-1991),
 • rejestry akt paszportowych założone w RUSW w Lipsku (1985-1989),
 • rejestry akt paszportowych założone w RUSW w Zwoleniu (1985-1991),
 • rejestry akt paszportowych założone w RUSW w Szydłowcu (1985-1992).

6. Akta przekazane przez sądy i prokuratury:

 • akta przekazane przez Sąd Okręgowy w Radomiu
  * akta Sądu Wojewódzkiego w Radomiu (1991-1999) dotyczące spraw o unieważnienia wyroków i odszkodowania,
  * akta Sądu Okręgowego w Radomiu (1991-2007) dotyczące spraw o unieważnienia wyroków i odszkodowania,
  * akta spraw karnych Sądu Wojewódzkiego w Radomiu (1976-1999),
  * akta spraw karnych Sądu Okręgowego w Radomiu (1976-2002),
  * kserokopie wykazów „Ko” (1997-2005);
 • akta przekazane przez Sąd Rejonowy w Radomiu
  * akta b. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia (1986-1988),
  * akta spraw karnych Sądu Powiatowego w Radomiu (1962-1975),
  * akta spraw karnych Sądu Rejonowego w Radomiu (1975-1985),
  * księgi rejestrowe „A” spraw o wykroczenia I instancji Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Radomiu (1981-1989) – depozyt;
 • akta przekazane przez Sąd Rejonowy w Lipsku
  * akta Sądu Rejonowego w Lipsku (1985-1986),
  * wypisy z repertorium Sądu Rejonowego w Lipsku (1982);
 • akta b. Kolegium ds. Wykroczeń w Grójcu przekazane do IPN w Warszawie przez Sąd Rejonowy w Grójcu
  * akta spraw b. Kolegium ds. Wykroczeń w Grójcu (1985-1990);
 • akta Sądu Wojewódzkiego w Kielcach Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu
  * akta spraw karnych Sądu Wojewódzkiego w Kielcach Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu (1951-1969);
 • akta przekazane przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu
  * rejestry śledztw, wyciągi z repertoriów, akta spraw rewizyjnych Prokuratury Wojewódzkiej w Radomiu (1975-1999);
 • akta przekazane przez Prokuraturę Rejonową w Radomiu
  * akta śledcze Prokuratury Rejonowej w Radomiu (1983-1993),
  * karty selekcyjne śledztw i dochodzeń Prokuratury Rejonowej w Radomiu z 1976 r.,
  * repertoria, rejestry, dzienniki prezydialne Prokuratury Sądu Okręgowego w Radomiu (1948-1950), Prokuratury Powiatowej w Radomiu (1950-1975), Prokuratury Rejonowej w Radomiu (1975-1980),
  * Skorowidze, księgi dowodów rzeczowych, wykazy „A” Prokuratury Sądu Okręgowego w Radomiu (1949-1950), Prokuratury Powiatowej w Radomiu (1950-1975), Prokuratury Rejonowej w Radomiu (1975-1979);
 • akta przekazane przez Prokuraturę Rejonową w Kozienicach
  * repertoria i skorowidze Prokuratury Sądu Okręgowego w Radomiu (1941-1950), Prokuratury Powiatowej w Kozienicach (1950-1975) oraz Prokuratury Rejonowej w Kozienicach (1975-1988);
 • akta przekazane przez Prokuraturę Rejonową w Lipsku
  * repertoria, skorowidze, rejestry, wykazy „A” Prokuratury Powiatowej w Lipsku (1955-1975) oraz Prokuratury Rejonowej w Lipsku (1975-1985);
 • akta przekazane przez Prokuraturę Rejonową w Przysusze
  * akta prokuratorskie i wyciąg z repertorium Prokuratury Rejonowej w Przysusze (1981-1982);
 • akta przekazane przez Prokuraturę Rejonową w Grójcu
  * akta prokuratorskie, repertorium Prokuratury Powiatowej w Grójcu (1951-1954) i Prokuratury Rejonowej w Grójcu (1990-1996).
do góry